-


nedkov@kandela.biz

- търговски мениджър

0878 177 519
sales@kandela.biz


-

0878 177 395
peteva@kandela.biz


-


design@kandela.biz


-


office@kandela.biz